לרישום חינם לכל לוחות האתר לזמן מוגבל לחצו כאן !

x
X כונס לייב כנסו למכירה הקרובה!
לחצו למכרזים ממשלתיים
נכסים דירה -פתח תקווה- פרויקט "ספייס"

דירה -פתח תקווה- פרויקט "ספייס"

מספר מכרז: למנויים בלבד

סוג הנכס: דירה | מספר חדרים:- | שטח: - | קומה: 2

פורסם ב: 06/10/19

כתובת הנכס: פתח תקווה, פרויקט "ספייס"

הזמנה להציע הצעות

 

1.                  מצ"ב מסמכי ההזמנה להגשת הצעות ("ההזמנה") הכוללים, הסכם מכר ("ההסכם") וטופס הצעה ("ההצעה") ביחס לדירת מגורים מס' (זמני) 7 בקומה השנייה בבניין מס' 3 בפרויקט "ספייס" בפתח תקווה, הבנוי על המקרקעין הידועים כחלקות 467 ו- 468 בגוש 6372 בפתח תקווה ("ממכר" או "המקרקעין"). מסמכים אלו מהווים חלק בלתי נפרד מההזמנה. כמו כן מצורפת העתק חוות דעת שמאי (למעט סעיפים 11,10 ו- 12 לחוות הדעת המתייחסים להערכת השווי) ("חוו"ד השמאי").
 
2.                  המציע מתבקש למלא בפרוטרוט (בדפוס ולא בכתב יד) את טופס ההצעה, לחתום חתימה מלאה במקום המיועד לחתימת המציע ולאמת את חתימתו באמצעות עו"ד/רו"ח. במקרה שהמציע הוא תאגיד, יאומתו זכויות החתימה בתאגיד ויצורף אישור רו"ח/עו"ד על שמות החותמים בצירוף אישור כי הטופס נחתם כדין, על ידי המוסמכים לחתום ולחייב את התאגיד.
 
3.                  אין לרשום כל שינוי, תוספת, מחיקה, הערה או הסתייגות בטופס ההצעה.
 
4.                  המציע מתבקש לבדוק באופן עצמאי, בעצמו ובאמצעות מומחים מטעמו, את כל הנתונים לגבי מצב הזכויות בממכר ובמקרקעין וכן את כל הנתונים לגבי מצבם הפיזי, התכנוני והמשפטי (לרבות מהות הזכויות, תנאים לקיומם של רישיונות ו/או היתרי בניה, תשלומי אגרות למיניהם וכיוצ"ב).
 
5.                  מובהר ומוסכם כי חוות דעת השמאי נועדה לשם התרשמות בלבד. אין המציע רשאי להסתמך על חוות דעת זו ולא יהיה רשאי לבוא בכל טענה אל הכונס ו/או אל השמאי ו/או אל מי מטעמם בגין מצגים שהוצגו בחוות דעת זו או בגין עובדות או מצגים שלא הוצגו בה.
 

בחתימתו על טופס ההצעה, המציע מוותר על כל טענה או תביעה כלפי הכונס, השמאי וכל מי שפעל בשמם או מטעמם והכל ביחס לחוות דעת השמאי, למצגים שהוצגו בה ולמצגים ביחס לממכר ולמקרקעין שהוצגו, אם הוצגו, במודעה להציע הצעות שפורסמה בעיתונות ובהסכם המצורף למסמכי ההזמנה. 

 

6.                  עם חתימתו על טופס ההצעה, מתחייב המציע מראש בהתחייבות בלתי חוזרת לחתום על ההסכם בנוסח המצורף למסמכי ההזמנה, במועד בו יודיע לו הח"מ על כך ולאחר שהח"מ ימלא בו את סכום התמורה שהציע המציע בטופס ההצעה. בנוסף, המציע יצרף עותק חתום מההסכם גם להצעתו (מבלי שימלא בו את סכום התמורה).
 

עם זאת, היה והמציע יידרש ע"י הח"מ לחתום על ההסכם, לאחר שהח"מ מילא בו את סכום התמורה ומאיזושהי סיבה לא יעשה כן, המציע מסכים כי הח"מ יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו, לראות את ההסכם כאילו נחתם וכמחייב את הצדדים לכל דבר ועניין, או להודיע על דחיית ההצעה ולחלט את הערבות הבנקאית שתימסר בד בבד עם ההצעה, כפיצוי מוסכם מראש וללא צורך בהוכחת נזק. מימוש הפיצוי המוסכם לא יגרע מזכותם של המוכרים לקבל פיצוי בגין הנזק המלא שנגרם להם ובמקרה כאמור ישמש הפיצוי המוסכם כמקדמה על חשבון פיצוי בגין הנזק הכולל.

 

על המציע לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית, בלתי מסויגת לפירעון עם דרישה, צמודה למדד המחירים לצרכן, כשמדד הבסיס הינו מדד חודש אוגוסט 2019 אשר פורסם ביום  15.08.2019 (או במועד הסמוך לו). הערבות הבנקאית תהא לפקודת הח"מ, בשיעור של 10% מערך ההצעה. הערבות תהא בתוקף עד לאחר 90 ימים מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לחילופין, ניתן לצרף שיק בנקאי של אחד מהבנקים הגדולים (פועלים, לאומי, דיסקונט, טפחות, הבינלאומי, איגוד) על סך 12% מערך ההצעה.
 
לא יהיה תוקף לכל הצעה שתוגש ללא ערבות/שיק בנקאי, כאמור לעיל.

 

7.                  כל מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד. האמור בסעיף זה חל גם על מי ששולט במציע, או הנשלט על ידיו, או הנשלט על ידי גורם שלישי השולט בו.
 

8.                  על המציע לצרף להצעתו את מלוא המסמכים הנדרשים על פי הזמנה זו.
 

9.                  על ההצעות להימסר לח"מ, במסירה ידנית, עד ליום 14/11/2019 עד השעה 12:00 של אותו יום. הצעה שתוגש לאחר המועד האמור, לא תתקבל, אלא אם כן יוארך המועד ע"י הח"מ, בהודעה בכתב שתימסר לכל מי שקיבל את מסמכי ההזמנה. הח"מ שומר לעצמו את הזכות להאריך את המועד לקבלת הצעות, ולחזור לעשות כן, לפי שיקול דעתו המוחלט, וחתימת המציע מהווה הסכמה מראש להארכת מועד כאמור ולהארכת תוקף הערבות בהתאם. כל הארכת מועדים תעשה לפי שיקול דעתו המוחלט של הח"מ, ללא צורך בכל נימוק והמציע מסכים לכך מראש.
 

10.                  הח"מ לא יהיה חייב לקבל הצעה כלשהיא, גם אם היא גבוהה יותר מהצעות אחרות והוא יהא רשאי לדחות ו/או לפסול כל הצעה או את כולן, לתת עדיפות להצעות מסוימות, לנהל מו"מ עם המציעים או עם חלק מהם או עם כל גורם נוסף והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי. כמו כן, רשאי הח"מ לערוך התמחרות בין המציעים, או חלק מהם, בתנאים שיקבעו על-ידיו.
 
11.                  המכירה כפופה לאישור בית המשפט השלום בתל אביב, לתנאי הזמנה זו ולתנאי ההסכם.

_____________

יגאל דורון, עו"ד

כונס הנכסים

* מידע נוסף זמין למנויים (התחבר) או הרשם ל7 ימי ניסיון חינם.

עוד 27 ימים למכרז

מועד הגשה: 14/11/19 12:00

לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.

עדיין אין לכם חשבון?

הירשמו היום וקבלו 7 ימי ניסיון חינם!

x
X

מצטרפים היום ונהנים מ-7 ימי ניסיון חינם בלוח הרכב ,דירות ומכרזים

התחל 7 ימי ניסיון או התחבר/י