נכסים בית מגורים - ירושלים - רח' הנרד

בית מגורים - ירושלים - רח' הנרד

מספר מכרז: למנויים בלבד

סוג הנכס: בית דו משפחתי | מספר חדרים:- | שטח: 521 | קומה: קרקע

פורסם ב: 19/04/17

כתובת הנכס: ירושלים, הנרד

הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים (מחצית מבית דו - משפחתי) ברח' הנרד 34 עיר גנים א' ירושלים - מחצית מגוש 30437 חלקה 90

מוזמנות בזאת הצעות לרכישת בית מגורים (מחצית מבית דו - משפחתי) ברח' הנרד 34 עיר גנים א' ירושלים - מחצית מגוש 30437 חלקה 90 (אשר שטחו הכולל הינו 1,043 מ"ר). הממכר כולל דירת מגורים בשטח רשום של 72.70 מ"ר הרשומה כחלקה 90/2 (בשטח ברוטו כ - 78 מ"ר + מרפסת מקורה כ - 8.5 מ"ר)(להלן: "הדירה") ובצירוף מחסן בשטח רשום של 12.60 מ"ר הרשום כחלקה 90/1 (להלן: "המחסן")(להלן ביחד: "הממכר"). 

הממכר נמכר במצבו הנוכחי (AS IS) פיזית, תכנונית ומשפטית. על המציע ובאחריותו לבדוק ולבחון טיב הממכר, ואת הזכויות הרשומות. המציע ייראה כמי שבדק את הממכר ואת התכניות החלות על הממכר וכן את כל הנתונים לעיל ולהלן.

כל היטלי השבחה מכל מן ו/או סוג שהוא, החלים על הממכר ו/או על החלקה, בין בגין תכניות ישנות שפורסמו ו/או אושרו בעבר, ובין בגין תכניות חדשות, לרבות בגין כל תכנית מאושרת ו/או בגין כל תכנית מופקדת ולרבות בגין כל תוכנית אשר תאושר ו/או תופקד מיום חתימת הסכם המכר ואילך, יחולו במלואם על המציע וישולמו על ידי המציע במישרין לרשויות.

כל היטל אחר מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות מבלי לגרוע היטלי פיתוח ו/או היטלי כבישים ו/או היטלי מדרכות ו/או היטלי ביוב ו/או היטלי שצ"פ, וכן כל חיוב ו/או תשלום ו/או היטל אחר לרשות המקומית, ולרבות כל תשלום דמי היתר לרמ"י יחולו על המציע וישולמו ע"י המציע במישרין לרשויות.

מחיר המינימום בגין הממכר הינו 2,500,000 ₪ (שני מיליון וחמש מאות אלף ₪). לא תתקבלנה הצעות במחיר הנמוך ממחיר המינימום לעיל.

סיור בנכס ייערך במועדים הבאים:

(1) 30/3/17 בין השעות 13:30 - 15:00

(2) 3/4/17 בין השעות 14:00 - 16:00

(3) 6/4/17 בין השעות 14:30 - 16:30

(4) 13/4/17 בין השעות 12:00 - 14:00

(5) 18/4/17 בין השעות 14:00 - 16:00.

 הצעות בכתב בלבד יש להגיש עד ליום 20/4/2017 בשעה 14:00 במשרד עו"ד עופר קאופמן, ברח' יגאל אלון 55 (בית אשדר 2000, קומה ג') תל אביב, עפ"י הפרטים להלן. על המציע לחתום על נוסח ההצעה המצוי במשרד עוה"ד עופר קאופמן בצירוף נוסח חוזה המכר כולל נספחיהם (ניתן לקבל את מסמכי ההצעה באמצעות המייל) על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית בסך 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) לפקודת עוה"ד עופר קאופמן (לא יתקבלו הצעות ללא המחאה בנקאית בסכום הנ"ל). ההמחאה הבנקאית תוחזר בתום הליך המכירה למציע שהצעתו לא תתקבל, או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות. מאידך, ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם מראש בכל מקרה שבו יחזור בו המציע מהצעתו בטרם הושלם הליך המכירה, או במידה שהצעתו התקבלה והוא חזר בו מהצעתו.

ככל שתיערך התמחרות, הסכם המכר וכל מסמכי המכר כולל יפויי כח, ייחתם ע"י המציע מייד עם תום ההתמחרות. היה ולא תיערך התמחרות, אזי הסכם המכר ייחתם במועד ובמקום שייקבע ע"י עו"ד עופר קאופמן. יתרת התמורה תשולם בהתאם לפריסת התשלומים הקבועה בנוסח הסכם המכר המצוי במשרד הח"מ והמצורף להצעה, ולא יאוחר מ - 60 יום מיום חתימת הסכם המכר ע"י הזוכה. המציע שיזכה יחויב לחתום על חוזה המכר בנוסח המצוי במשרדי הח"מ, ללא הסתייגויות מנוסחו, ולשלם את כל התשלומים בהתאם להוראות הסכם המכר, בסכומים, בשיעורים ובמועדים האמורים בהסכם המכר.

הח"מ ו/או הבעלים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי. הח"מ ו/או הבעלים שומרים על זכותם לנהל מו"מ עם מציעים אחרים ו/או לנהל התמחרות בין כל המציעים, או חלקם, ככל שיהיו. הח"מ ו/או הבעלים שומרים על זכותם לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או להאריך את המועד להגשת ההצעות, ו/או לפרסם שוב הזמנות לקבל הצעות לרכישת הממכר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. לא ישולמו דמי תיווך.

לקבלת מסמכי ההצעה, הנוסח המחייב של הסכם המכר, והנספחים אותם יש להגיש חתומים, בצירוף ההמחאה הבנקאית, יש לפנות באמצעות המייל. במסגרת הפניה חובה לכלול כתובת מייל של הפונה ומס' טלפון נייד של הפונה, ולשלוח לכתובת המייל המפורטת להלן.

 טל' 03-6961961 ofer@kaufman-law.co.il
* מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

עוד 0 ימים למכרז

מועד הגשה: 20/04/17 14:00

לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

רוצים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונציגינו יתקשרו אליכם בהקדם האפשרי

X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.