מחפש סיוע בשכר דירה ממשרד השיכון X סגור
דירות מכונס נכסים

דירות מכונס נכסים

מגוון גדול ועדכני של דירות מכונס נכסים. הדירות נמכרות בהליכי מכרז המאפשרים לכם לחסוך עד 30% משווי הנכס! לוח כונס אונליין מאפשר לכם לקבל גישה לנכסים החדשים בשוק וליצור קשר עם מפרסם המכרז.

 • תאריך
 • כותרת
 • הגשה
  • 14:36

  • חדש בית דו משפחתי בירושלים, הנרד

  • 20/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 521

  בית דו משפחתי בירושלים, הנרד

  סוג הנכס: בית דו משפחתי | מספר חדרים: - | שטח: 521 | קומה: קרקע | כתובת: ירושלים, הנרד

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 28/03/17

  הזמנה להציע הצעות לרכישת בית מגורים (מחצית מבית דו - משפחתי) ברח' הנרד 34 עיר גנים א' ירושלים - מחצית מגוש 30437 חלקה 90

  מוזמנות בזאת הצעות לרכישת בית מגורים (מחצית מבית דו - משפחתי) ברח' הנרד 34 עיר גנים א' ירושלים - מחצית מגוש 30437 חלקה 90 (אשר שטחו הכולל הינו 1,043 מ"ר). הממכר כולל דירת מגורים בשטח רשום של 72.70 מ"ר הרשומה כחלקה 90/2 (בשטח ברוטו כ - 78 מ"ר + מרפסת מקורה כ - 8.5 מ"ר)(להלן: "הדירה") ובצירוף מחסן בשטח רשום של 12.60 מ"ר הרשום כחלקה 90/1 (להלן: "המחסן")(להלן ביחד: "הממכר"). 

  הממכר נמכר במצבו הנוכחי (AS IS) פיזית, תכנונית ומשפטית. על המציע ובאחריותו לבדוק ולבחון טיב הממכר, ואת הזכויות הרשומות. המציע ייראה כמי שבדק את הממכר ואת התכניות החלות על הממכר וכן את כל הנתונים לעיל ולהלן.

  כל היטלי השבחה מכל מן ו/או סוג שהוא, החלים על הממכר ו/או על החלקה, בין בגין תכניות ישנות שפורסמו ו/או אושרו בעבר, ובין בגין תכניות חדשות, לרבות בגין כל תכנית מאושרת ו/או בגין כל תכנית מופקדת ולרבות בגין כל תוכנית אשר תאושר ו/או תופקד מיום חתימת הסכם המכר ואילך, יחולו במלואם על המציע וישולמו על ידי המציע במישרין לרשויות.

  כל היטל אחר מכל מין ו/או סוג שהוא, לרבות מבלי לגרוע היטלי פיתוח ו/או היטלי כבישים ו/או היטלי מדרכות ו/או היטלי ביוב ו/או היטלי שצ"פ, וכן כל חיוב ו/או תשלום ו/או היטל אחר לרשות המקומית, ולרבות כל תשלום דמי היתר לרמ"י יחולו על המציע וישולמו ע"י המציע במישרין לרשויות.

  מחיר המינימום בגין הממכר הינו 2,500,000 ₪ (שני מיליון וחמש מאות אלף ₪). לא תתקבלנה הצעות במחיר הנמוך ממחיר המינימום לעיל.

  סיור בנכס ייערך במועדים הבאים:

  (1) 30/3/17 בין השעות 13:30 - 15:00

  (2) 3/4/17 בין השעות 14:00 - 16:00

  (3) 6/4/17 בין השעות 14:30 - 16:30

  (4) 13/4/17 בין השעות 12:00 - 14:00

  (5) 18/4/17 בין השעות 14:00 - 16:00.

   הצעות בכתב בלבד יש להגיש עד ליום 20/4/2017 בשעה 14:00 במשרד עו"ד עופר קאופמן, ברח' יגאל אלון 55 (בית אשדר 2000, קומה ג') תל אביב, עפ"י הפרטים להלן. על המציע לחתום על נוסח ההצעה המצוי במשרד עוה"ד עופר קאופמן בצירוף נוסח חוזה המכר כולל נספחיהם (ניתן לקבל את מסמכי ההצעה באמצעות המייל) על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית בסך 100,000 ₪ (מאה אלף ₪) לפקודת עוה"ד עופר קאופמן (לא יתקבלו הצעות ללא המחאה בנקאית בסכום הנ"ל). ההמחאה הבנקאית תוחזר בתום הליך המכירה למציע שהצעתו לא תתקבל, או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות. מאידך, ההמחאה תחולט כפיצוי מוסכם מראש בכל מקרה שבו יחזור בו המציע מהצעתו בטרם הושלם הליך המכירה, או במידה שהצעתו התקבלה והוא חזר בו מהצעתו.

  ככל שתיערך התמחרות, הסכם המכר וכל מסמכי המכר כולל יפויי כח, ייחתם ע"י המציע מייד עם תום ההתמחרות. היה ולא תיערך התמחרות, אזי הסכם המכר ייחתם במועד ובמקום שייקבע ע"י עו"ד עופר קאופמן. יתרת התמורה תשולם בהתאם לפריסת התשלומים הקבועה בנוסח הסכם המכר המצוי במשרד הח"מ והמצורף להצעה, ולא יאוחר מ - 60 יום מיום חתימת הסכם המכר ע"י הזוכה. המציע שיזכה יחויב לחתום על חוזה המכר בנוסח המצוי במשרדי הח"מ, ללא הסתייגויות מנוסחו, ולשלם את כל התשלומים בהתאם להוראות הסכם המכר, בסכומים, בשיעורים ובמועדים האמורים בהסכם המכר.

  הח"מ ו/או הבעלים אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעה כלשהי, הכול לפי שיקול דעתם הבלעדי. הח"מ ו/או הבעלים שומרים על זכותם לנהל מו"מ עם מציעים אחרים ו/או לנהל התמחרות בין כל המציעים, או חלקם, ככל שיהיו. הח"מ ו/או הבעלים שומרים על זכותם לבטל את ההזמנה להציע הצעות ו/או להאריך את המועד להגשת ההצעות, ו/או לפרסם שוב הזמנות לקבל הצעות לרכישת הממכר, והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. לא ישולמו דמי תיווך.

  לקבלת מסמכי ההצעה, הנוסח המחייב של הסכם המכר, והנספחים אותם יש להגיש חתומים, בצירוף ההמחאה הבנקאית, יש לפנות באמצעות המייל. במסגרת הפניה חובה לכלול כתובת מייל של הפונה ומס' טלפון נייד של הפונה, ולשלוח לכתובת המייל המפורטת להלן.

   

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 11:24

  • חדש דירה בראשון לציון, הדוגית

  • 20/04/17

  • קומה: 6
  • חדרים: 3.5
  • גודל: -

  דירה בראשון לציון, הדוגית

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: 3.5 | שטח: - | קומה: 6 | כתובת: ראשון לציון, הדוגית

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 28/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 09:36

  • חדש דירה ברמת גן, רח' מבוא אריה

  • 25/04/17

  • קומה: 1
  • חדרים: 3
  • גודל: -

  דירה ברמת גן, רח' מבוא אריה

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: 3 | שטח: - | קומה: 1 | כתובת: רמת גן, רח' מבוא אריה

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 28/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 09:26

  • חדש חנות בעפולה, שרת

  • 26/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -

  חנות בעפולה, שרת

  סוג הנכס: חנות | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: קרקע | כתובת: עפולה, שרת

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 28/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת חנות.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 09:22

  • חדש משרד בעפולה, יהושוע חנקין

  • 26/04/17

  • קומה: 1
  • חדרים: -
  • גודל: -

  משרד בעפולה, יהושוע חנקין

  סוג הנכס: משרד | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: 1 | כתובת: עפולה, יהושוע חנקין

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 28/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת משרד.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 09:05

  • חדש נכס מקרקעין בחדרה, 0

  • 27/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 1864

  נכס מקרקעין בחדרה, 0

  סוג הנכס: נכס מקרקעין | מספר חדרים: - | שטח: 1864 | קומה: קרקע | כתובת: חדרה, 0

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 28/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת נכס מקרקעין.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • אתמול

  • חדש דירה בגבעתיים, טייבר

  • 06/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -

  דירה בגבעתיים, טייבר

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: קרקע | כתובת: גבעתיים, טייבר

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 27/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • אתמול

  • חדש בית מגורים בתל אביב, רח' חיסין

  • 19/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -

  בית מגורים בתל אביב, רח' חיסין

  סוג הנכס: בית מגורים | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: קרקע | כתובת: תל אביב, רח' חיסין

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 27/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת בית מגורים.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • אתמול

  • חדש קרקע בקרית חיים, רח' הדגן

  • 18/05/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 670

  קרקע בקרית חיים, רח' הדגן

  סוג הנכס: קרקע | מספר חדרים: - | שטח: 670 | קומה: קרקע | כתובת: קרית חיים, רח' הדגן

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 27/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת קרקע.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש דירה בטבריה

  • 19/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -

  דירה בטבריה

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: קרקע | כתובת: טבריה

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש מגרש בפרדס חנה כרכור, הגליל

  • 27/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 492

  מגרש בפרדס חנה כרכור, הגליל

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: 492 | קומה: קרקע | כתובת: פרדס חנה כרכור, הגליל

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש קרקע חקלאי ברעננה, 0

  • 20/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 18510

  קרקע חקלאי ברעננה, 0

  סוג הנכס: קרקע חקלאי | מספר חדרים: - | שטח: 18510 | קומה: קרקע | כתובת: רעננה, 0

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת קרקע חקלאית.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש דירה בירושלים, ברל לוקר

  • 27/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: 5
  • גודל: -

  דירה בירושלים, ברל לוקר

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: 5 | שטח: - | קומה: - | כתובת: ירושלים, ברל לוקר

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש מגרש ביבנה, שכ' נאות שמיר

  • 23/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: -

  מגרש ביבנה, שכ' נאות שמיר

  סוג הנכס: מגרש | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: קרקע | כתובת: יבנה, שכ' נאות שמיר

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש בית מגורים בדימונה, הרודיון

  • 29/03/17

  • קומה: -
  • חדרים: 6
  • גודל: -

  בית מגורים בדימונה, הרודיון

  סוג הנכס: בית מגורים | מספר חדרים: 6 | שטח: - | קומה: קרקע | כתובת: דימונה, הרודיון

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש דירה באשדוד, הר כנען

  • 29/03/17

  • קומה: 3
  • חדרים: 3
  • גודל: 70

  דירה באשדוד, הר כנען

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: 3 | שטח: 70 | קומה: 3 | כתובת: אשדוד, הר כנען

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש בית מגורים בזכרון יעקוב, דורות

  • 09/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 871

  בית מגורים בזכרון יעקוב, דורות

  סוג הנכס: בית מגורים | מספר חדרים: - | שטח: 871 | קומה: קרקע | כתובת: זכרון יעקוב, דורות

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת חלקה ובית.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש דירה בנתניה, יוספטל

  • 27/04/17

  • קומה: 6
  • חדרים: -
  • גודל: -

  דירה בנתניה, יוספטל

  סוג הנכס: דירה | מספר חדרים: - | שטח: - | קומה: 6 | כתובת: נתניה, יוספטל

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת דירה.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש מחסן בנתניה, רח' שדרות ויצמן

  • 09/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 49

  מחסן בנתניה, רח' שדרות ויצמן

  סוג הנכס: מחסן | מספר חדרים: - | שטח: 49 | קומה: קרקע | כתובת: נתניה, רח' שדרות ויצמן

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת מחסן.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

  • 26/03/17

  • חדש משרד בנתניה, ויצמן

  • 09/04/17

  • קומה: -
  • חדרים: -
  • גודל: 18

  משרד בנתניה, ויצמן

  סוג הנכס: משרד | מספר חדרים: - | שטח: 18 | קומה: קרקע | כתובת: נתניה, ויצמן

  מספר מכרז: למנויים בלבד
  פורסם ב: 26/03/17

  מקבלים הצעות לרכישת משרד.

  לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

  * מידע נוסף זמין למנויים (התחבר)

  לקבלת פרטים מלאים אודות המכרז, השאירו שם וטלפון ונשוב אליכם

  הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

ליצירת קשר, מלאו את הטופס ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

עו"ד, מעוניין לפרסם בלוח?
x

שרות זה זמין למשתמשים מנויים בלבד אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

ליצירת קשר, מלאו את הטופס ונשוב אליכם

הטופס נשלח בהצלחה, נשוב אליך בהקדם!

עו"ד, מעוניין לפרסם בלוח?
X

על מנת להוריד את הקובץ אנא רכוש קרדיטים

נקודות קרדיט

ברשותך: נקודות קרדיט

נקודות אלו מאפשרות לך להזמין מסמכים ממכרזים
X

רוצים לקבל פרטים נוספים?

השאירו פרטים ונציגינו יתקשרו אליכם בהקדם האפשרי

X

תודה על שליחת הבקשה, נחזור אליך בהקדם.